วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(19,111)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(76,345)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(15,567)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(757)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นาง พัชราภา สิงห์ธนสาร

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาย มานิตย์ สิงห์ทองชัย

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาง นาตยา แพ่งศรีสาร

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว ชุณษิตา นาคภพ

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นาง วิไลลักษณา สร้อยคีรี

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว นันทพร ไม้ทองดี

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครืองวิเคราะห์ไขมัน

สรีรวิทยาของสัตว์

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร)...

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...

เครื่องตีป่นอาหาร

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา...

เครื่องวัดสี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร)...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม (น้ำและน...

59/7 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

สรีรวิทยาของสัตว์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4 59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ ...

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

พลังงานทดแทนชีวมวล

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ห้องวิเคราะห์เครื่องมือ1

อาคารปฏิบัติการรวม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 59/5 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเ...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน