บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารงานด้าน การประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นการบูรณาการกับฐานข้อมูลตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พันธกิจด้านการวิจัย พันธกิจด้านการบริการวิชาการ พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลป และวัฒนธรรม และพันธกิจด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน โดยมีกระบวนการวิจัยตาม วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มจากการศึกษาความต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้รับผิดชอบด้านการประกัน คุณภาพของคณะ กอง และศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ติดตั้ง ระบบ ทดสอบระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้งานที่เข้าใจได้โดยง่าย และมีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพที่ดี จากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ด้านการ ออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินทุกด้านอยู่ในภาพรวมระดับดี โดยมีผลการประเมินด้านด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) อยู่ในระดับ ดี (xˉ = 3.62) ด้านการออกแบบระบบ (System Design) อยู่ในระดับดี (xˉ = 3.56) ด้านฟังก์ชั่นการท างานของ ระบบ (Functional Requirements) อยู่ในระดับดี (xˉ = 3.53) ด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (Database Integration) อยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 3.38)