บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องปรับอากาศเก่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องอบแห้งโดยนำเครื่องปรับอากาศเก่าชนิดติดผนังขนาดตามพิกัด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมงมาดัดแปลง และในการทดสอบได้ใช้ตู้อบขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร และสูง 85 เซนติเมตร มาใช้ในการทดสอบ จากการทดสอบการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นพบว่าเครื่องปรับอากาศเก่าสามารถทำงานได้โดยมีเงื่อนไขคืออุณหภูมิที่ไหลเข้าเครื่องจะต้องไม่เกิน60 องศาเซลเซียส และปริมาณลมที่ไหลผ่านคอยล์เย็นไม่ควรจะต่ำกว่า 10% ของปริมาณลมทั้งหมดที่ผ่านเครื่อง และจากการทดสอบอบแตงกวาฝานปริมาณ 5 กิโลกรัม เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการนำลมกลับจากตู้อบมาผ่านเครื่องหรือจะใช้อากาศภายนอกทั้งหมดมาผ่านเครื่อง พบว่าแบบที่ใช้ลมกลับจากตู้อบและไม่ใช้ลมกลับจากตู้อบพบว่าแบบที่ไม่ใช้ลมกลับจากตู้อบหรือใช้อากาศภายนอกทั้งหมดมาใช้ในการอบ จะทำให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้แห้งกว่าแบบใช้ลมกลับจากตู้อบ