แสดงความคิดเห็น (Comment)

การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Integrated System with Database System and Quality Assurance System: Case Study in University of Phayao
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา