แสดงความคิดเห็น (Comment)

การวิเคราะห์ภาระขีดจำกัดของทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด

  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิเคราะห์ภาระขีดจำกัดของทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Limit Load Analysis for Thin-Walled Cylinders with Circumferential Cracks Under Combined Pressure, Bending and Torsion
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา