ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Integrated System with Database System and Quality Assurance System: Case Study in University of Phayao
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9 (Proceedings)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พลรบ สวัสดี
ชื่อนักวิจัยร่วม : ธิตินนท์ มณีธรรม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ณัฐกร วงศ์ใหญ่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
โครงการประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9http://www.prc.up.ac.th/F...

TAG

System development, การพัฒนาระบบ, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-17 15:35:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -