นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Nopparut Katkhaw
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 3415
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ระบบการจัดการเพื่อลดปริมาณการผลิตแก๊สเรือนกระจกภายในชุมชนท้องถิ่น งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเชษฐ์ แสงสีดา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 เสกสรรค์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 ภิญโญ ชุมมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ภาคภูมิ ใจชมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
6 ถิรายุ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วีระชาติ จริตงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ดร.จักราวุฒิ เตโช ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ปฐมพงค์ จิโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 ศรัณรัตน์ คงมั่น ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2550 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล -
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล) -

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-10-09 11:31:31

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 12:11:26