นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nilubon Pingmueanglek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 อธิกัญญ์ แพรต่วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ภูริพัศ เหมือนทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 วีนารัตน์ แสวงกิจ รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 กฤษณะ สมควร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-13 14:35:25

แก้ไขล่าสุดโดย : -