นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธีรภัทร อินทร์ทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธีรภัทร อินทร์ทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Theerapat Inthong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 5306
  • อีเมล : theerapatinthong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วราภรณ์ แก้วคอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2  กรองกาญจน์ จันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ภัทรสุดา ฉายาภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรวรรณ คันธมาทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พรสิริ พิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เจษฎา เรืองสุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พัชราวรินทร์ เรือนโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 คมกริช แก้วพนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ 2563-10-20 11:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : supakorn 5072 2563-11-17 14:08:00