นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Chiti Sritontip
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา 202 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  • โทรศัพท์ : 0813869954
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
การประยุกต์ใช้พลาสม่าและไมโครนาโนบับเบิลทางการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ประสิทธิ์ เมฆอรุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ธัญญลัคน์ จันทร์สมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ทัศนุพันธุ์ กุศลสภิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ณัฐอมร จวงเจิม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สาวิกา กอนแสง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2540 21/10/2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : ดอน วิละคำ 2563-10-22 14:19:33

แก้ไขล่าสุดโดย : ดอน วิละคำ 2563-11-12 09:31:16