นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ทัศนุพันธุ์ กุศลสภิตย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ทัศนุพันธุ์ กุศลสภิตย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thassanupan Gusolsatit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
ดิน ปุ๋ย ไม้ผล สรีระวิทยาการผลิตพืช ปลูกไม่ใช้ดิน สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 ชิติ ศรีตนทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 เอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 กมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กนกวรรณ ปัญจะมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2524 ปริญญาตรี - ปฐพีและอนุรักษ์ -
2531 ปริญญาโท - พืชสวน -
2545 ปริญญาเอก - สรีระวิทยาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-10-22 07:35:47

แก้ไขล่าสุดโดย : ผศ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 2563-12-25 11:44:20