นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. สุนทรี กรโอชาเลิศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. สุนทรี กรโอชาเลิศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Soonthree Kornochalert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของปอสา (Broussonetia papyrifera) 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วราภรณ์ แก้วคอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2  กรองกาญจน์ จันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ภัทรสุดา ฉายาภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พัชราวรินทร์ เรือนโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 คมกริช แก้วพนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 วสันต์ มะโนเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 เพ็ญศรี มลิทอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/06/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-12 01:42:52

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-02 11:37:29