นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย พลรบ สวัสดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย พลรบ สวัสดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Phonrob Sawasdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ธิตินนท์ มณีธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ทองมี ละครพล ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 วราลักษณ์ มาประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 จันทร์ดารา สุขสาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 คชภัค คงสืบเสาะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

KEYWORD

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-13 11:23:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -