นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ธิตินนท์ มณีธรรม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ธิตินนท์ มณีธรรม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Thitinon Maneetume
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 สุเมธ พิลึก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 พลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ทองมี ละครพล ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 วราลักษณ์ มาประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 จันทร์ดารา สุขสาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 คชภัค คงสืบเสาะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-13 11:43:34

แก้ไขล่าสุดโดย : -