นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ติวงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา ติวงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Wassana Tiwong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านคหกรรมศาสตร์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เฉลิมชัย ไชยชมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 ปะราสี เอนก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 นัทธ์หทัย ตันสุหัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 ดรุชา รัตนดำรงอักษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 อาชวิน ใจแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 กมลทิพย์ คำใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 สุกัญญา สุทธาวาสน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 พลศรัณย์ ศันยทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/05/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-18 04:32:19

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-03 16:04:39