นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตฐิยา ชัยชนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัตฐิยา ชัยชนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Natthiya Chaichana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชันเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การเพิ่มปริมาณแคลลัสและการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระจากแคลลัสของข้าวพื้นเมืองในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การชักนำแคลลัสข้าวพื้นเมืองในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมืองใน จังหวัดเชียงราย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาศักยภาพต้นลิงลาวในการอนุรักษ์ กรองสารเคมีและของเสียในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา: ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีของลิงลาว เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วราภรณ์ แก้วคอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2  กรองกาญจน์ จันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สตีเฟ่น เอลเลียต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อลิส ชาร์ป รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ภัทรสุดา ฉายาภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรวรรณ คันธมาทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พรสิริ พิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เจษฎา เรืองสุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พัชราวรินทร์ เรือนโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 คมกริช แก้วพนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/05/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-11-24 01:54:40

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-12-07 14:52:07